روزی روزگاری ؟

چه خواستیم وچه شد ؟

کی آمد وکی رفت؟

به به به چه رفتنی به به به چه آمدنی ؟

راستی چرا؟