پدربزرگ  با مراجعه به دفترخانه اعلام کرد درنظر دارد ملک خود را به نوه خود که حدود 3سال سن دارد (صغیر) صلح  نماید بدین نحو تا زمانیکه زنده است منافع وحق فسخ برایش محفوظ باشد  (صلح خیاری ) لازم بذکراست پدر ومادر طفل زنده هستند

1/اعلام فرمائید سردفتر حق تنظیم سند صلح خیاری را با توجه به عدم اهلیت صغیر دارد یا خیر

2/ سایر عقود به چه نحو خواهد بود

ازهمکاران تقاضا دارد نسبت به این موضوع اظهارنظر فرمایند