بالغ بر20روز ازاجرائی شدن قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند مالکیت میگذرد دراین مدت درسطح تمامی شهرها این نوشته ها دربنر ها وپارچه هاوکاغذها درجلو وسردرب کافی نتها ودفترمشاورین املاک وحتی محل وشرکتهایی که کارشان تاسیس وثبت شرکت واساسنامه بوده وسایر مغازه ها که این چند روز تبدیل شده به محل ثبت نام سند مالکیت ویا نوشته شده تقاضای سند مالکیت همرا با نقشه وسایر خدمات ثبت سند مالکیت برای زمین واملاک شما

مردم که حدود 8سال منتظر خبر مسرت بخش بودند با شنیدن خبر از سیما آن هم اززبان عالیترین مقام ثبت کشور به اداره ثبت محل شهرشان مراجعه کردند درسردرب ثبت شهرشان نوشته شده است برای ثبت نام به درگاه اینترنتی ویا سامانه ...مراجعه نمائید ومردم نیز با اعتماد به مراجع مذکور به بنرها وپارچه های سطح شهرتوجه کرده ومدارکشان را ارائه وثبت نام نمودند وحتی با مراجعه به افراد غیر متخصص مواجعه شده اند که دوربینهای غیر استاندارد ونقشه بردارهای فاقد صلاحیت تا دلالان که به روستاها ودهیاران مراجعه واعلام میدارند ما کارمندان ونقشه برداران اداره ثبت هستیم واراضی واملاک خود را به مابسپارید تابرایتان سند بگیریم افرادی که بدون اطلاع ازقوانین وبدون اینکه بدانند چه اراضی واملاکی مورد پذیرش قرارمیگیرد ویا مراکزی که نمی دانند اراضی فاقد بنا یعنی چه ویا عرصه وقفی را چه باید بکنند ویا اراضی ثبت شده به چه اراضی گفته میشود ومنظور از املاک مشاعی دارای سند مالکیت ویا سابقه ثبتی چیست

بی خبرازهمه جا وقتی خبر عدم دریافت سند را میشنوند ومتوجه میشود بالغ بر 500هزارتومان هزینه کرده ونمی تواند سند بگیرد تازه به اداره ثبت مراجعه میکند وبا داد وفریاد میگوید شما گفتید به اینترنت مراجعه کن واین پایگاه اینترنتی که پارچه وبنری بزرکتراز تابلوی ثبت در جلوی درب مغازه اش زده برایم ثبت نام کرده است وقتی به مرکزثبت نام مراجعه میکند مشاهده میکند با پارچه نوشته شده است مرکزخرید مرغ تازه متوجه میشود نه خبری از ثبت نام کننده است ونه کامپیوتر ونه خبری ازنقشه بردار

لازم است مسئولین مربوطه بخصوص سازمان ثبت وکانون سردفتران ودفتریاران راه کارمناسبی ارائه نمایند ازاین وضعیت که با گذشت زمان بیشتر عمق فاجعه بیشتر خواهد شدمردم را نجات دهند ازجمله دراجرای تبصره 1ماده 4 دفاتراسناد رسمی را تنها مرجع ثبت نام معرفی نمایند واعلام دارند فقط دفاتراسناد رسمی صلاحیت ثبت نام دارند به لحاظ اینکه برای احراز هویت واحراز مدارک موجود برای تثبیت مالکیت وهمچنین آشنائی با قانون ودستورالعمل وآئین نامه مربوطه وسایر قوانین مرتبط  مردم را ازاین وضعیت نجات دهند قطعا همکاران دراین خصوص تمامی تلاش خود را برای اجرای فرامین سازمان ثبت وکانون انجام خواهد داد

هرچند معاونت محترم سازمان اموراسناد درنامه ای مراتب را به کانون اعلام داشت ولی لازم است این مهم بنحو مطلوب دررسانه ها منعکس یابد تا دست دلالان وسایر عوامل غیر مرتبط کوتاه گردد

مطالب زیر به نقل از سایت کانون سردفتران ودفتریاران اعلام میگردد

سرپرست معاونت اموراسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر ضرورت مداقه در تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیک توسط دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد.

محمد مهدی انجم شعاع سرپرست معاونت امور اسناد در این رابطه با توجه به اجرایی شدن تبصره 1 ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند مصوب 25 تیر1391ریاست معظم قوه قضائیه، طی نامه ای با تاکید بر ضرورت مداقه در اجرای دستورالعمل مربوطه در این خصوص، اعلام کرد اداره کل امور املاک به شماره تلفن های 32-66751031 آمادگی لازم جهت پاسخگویی و رفع ابهامات احتمالی دفاتر اسناد رسمی در این خصوص را دارد از تا ازاین حیث خللی در روند انجام این امر مهم حادث نشود.