حال که به همت والای برخی از همکاران وهمچنین ... که دراینخصوص مفصل اظهارنظر خواهد شد همایش سراسری 6دی درتهران به دلایل ...برگزارنمی گردد

به اتفاق تعدادی ازهمکاران دراستان مازندران برآن شدیم به هرطریق ممکن این روز خجسته را گرامی بداریم لذا علی رغم محدودیت زمانی به همکاری همه دلسوختگان این حرفه مقررگردید همایش هفته سند رسمی بخصوص روز6دی بعنوان روز سردفتراسناد

رسمی روزچهارشنبه در بابلسر خیابان دکترشریعتی متل بانک ملی ازساعت 30/16لغایت22برگزارگردد بدینوسیله ازکلیه همکاران دعوت بعمل میاید تا با حضور درهمایش باعث اعتلای سردفتری گردند

وعده دیدار روز6دی متل بانک ملی بابلسر