طی هفته های اخیر درخصوص چگونگی اسناد خودر دردفاتر اسناد رسمی ومراکز تعویض پلاک موارد زیادی درصدا وسیمای ایران وشبکه های مختلف مطرح شد وبصورت یک طرفه وگزینشی با هماهنگی ازقبل تنظیم شده به دفاتر اسناد رسمی می تازند وبهتر است بگوئیم به قانون این کشور ودربرخی ازمواقع توسط همکاران ویا هیات مدیره کانون  هرچند بصورت نیم بند ودرسایت ویا وبلاگ پاسخ داده شد ومراکز تعویض پلاک نیز درسردرب خود مرکزتعویض پلاک ونقل وانتقال خودرو را اضافه نمودندوبه مردم به صراحت میگویند برای تنظیم اسناد خودرو نیاز به مراجعه به دفاتراسناد رسمی نیست وبا با برگ سبز وجابجای یه تکه حلب اسناد رسمی را به تمسخر میگیرند ومردم نیز دربرخی ازموارد با همین برگ سبز مجددا به مراکز تعویض پلاک که دردنیا بی نظیراست مراجعه وبا تعویض برگ سبزفکرمیکنند سند خودرو بنامشان شده است

دراین ایام ودرماهای گذشته زیاد دراینخصوص مطلب نوشته شده وعنوان شده ولی بی فایده بوده است لذا صرفنظر ازمواردی که همکاران وسایر مسئولین امر پرداخته اند بنده ازدریچه دیگر به قضیه نگاه می کنم

1/ بگذارید این اتفاق بیافتد واسناد به همین نحوی که نیروی انتظامی میخواهد پیش رود وهمکاران همت کنند برگ سبزهای که چند بار تنظیم شده سند رسمی تنظیم ننمایند تا درهرصورت وقتی این تعداد زیادشد حداقل چندتصادف خدای ناکرده منجربه فوت ویا صدمات بدنی وتشکیل پرونده درمحاکم قضائی  وبه لحاظ عدم ارائه اسناد رسمی شاید شخصی پیدا شود تکلیف را یک سره کند ویا درهنگام اخذ بیمه ویا هنگام فوت دارنده پلاک که سند رسمی ندارد ودر تقسیم ترکه مشکلات نمایان شده وبازهم تکرارمیکنم شاید کسی به فکر حل مشکل شود

2/کانون دریک اقدام شجاعانه با رعایت قانون که تکلیفی دردفاتر عنوان نشده است را اعلام تا بطور یک نواخت نسبت به تنظیم اسناد خودرو قبل از تعویض پلاک  دردفاتر اسنادرسمی اقدام شود تاببینیم مراکز تعویض پلاک چه مدت میتوانند دوام بیاورند

3/با پیگیری جدی ازمراجع ذیصلاح وبدون درنظر گرفتن مصلحت اندیشی مسئله را حل وفصل نمایند