باتوجه به وضعیت بوجود آمده ودراوضاع واحوال بی قانونی که هرروز بیشتر به چشم می خورد بران شدم تا متن کامل ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات ...راهنمائی ورانندگی همراه با چند نکته روشن ومبین خدمت عزیزان انتشار دهم

ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود همانطوریکه درماده 29 به صراحت آمده است نقل وانتقال به موجب سند رسمی است که همه میدانند صلاحیت ذاتی تنظیم اسناد دردفاتر اسناد رسمی است مانند تنظیم سند شناسنامه إکارت ملی که دراختیار اداره ثبت احوال است ویا سند ازدواج که دراختیار دفاتر ازدواج می باشد و...

پس  دارندگان وسایط نقلیه بدوا باید برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند

دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.همانطوریکه درادامه ماده آمده است دارندگان وسایل نقلیه مکلفند...درماده نگفته سران دفاترمکلفند ویا نگفته سردفتر باید دارندگان خودرو ویا پرونده ها ویا هرچیز دیگر را به مراکز تعویض پلاک هدایت ویا بفرستد بلکه وظیفه وتکلیف سردفتر تنظیم سند رسمی است حال اگر دارنده وسایل نقلیه قبل از مراجعه به مراکز تعویض پلاک به دفترخانه مراجعه کند وهمراه با خریدار اعلام دارد قبل از مراجعه به مراکز تعویض پلاک حاضرم سند رسمی را بنام خریدار منتقل نمایم وبه موجب همین سند انتقال به خریدار وکالت می دهم تا بامراجعه به مراکز تعویض پلاک إ پلاک خودر را بنام خود عوض کند تکلیف سردفتر چیست ؟

آیا وقت آن نرسیده تا دراقدام شجاعانه تصمیم اساسی اخذ شود درصورت تمایل فروشنده وخریدار وبا نوشتن این متن مبنی براینکه انتقال انجام ودر سند قید گردد فروشنده به خریدار به موجب این سند وکالت میدهد تا بامراجعه به مراکز تعویض ویا راهنمائی ورانندگی نسبت به تعویض پلاک اقدام نماید

لذا استدعا دارم اساتید محترم وبخصوص کانون مرکز تا دیر نشده دست به اقدام شجاعانه بزند تا نظر همکاران چه باشد