باخبرشدیم آقای عادل روحی سردفتر168ساری به سمت بخشدار بخش رودپی جنوبی شهرستان ساری منصوب شده است ومقررگردید جلسه معارفه این همکارگرامی فرهیخته وحقوقدان ساعت 8صبح روز پنچ شنبه مورخ 19/11/91 درمحل بخشداری واقع درمنطقه فرح آباد آکندبا حضور مسئولین  سیاسی استانی وکشوری  برگذارشود

مدیریت وبلاگ ضمن تبریک به همکار سردفتر روحی آرزوی توفیق روزافزون ورسیدن به جایگاه بلند را خواستاراست