انتخابات کانون سردفتران ودفتریاران مرکز در27/11/91 درتهران برگذارمیگردد ونوشته ها وبرگزاری جلسات متعدد ورایزنیهای متعدد برای  این است تا همکاران وارد ساختمان سنائی شوند ورود به ساختمان به چه قیمت ؟

انتخاباتی که پیش رو داریم حاصل دسترنج وزحمات گذشتگان است واگربستر امروز فراهم شده است باید برای آن ارزش قائل شد انتخاباتی که مقررمیدارد تا همکاران فرهیخته إبااخلاق إشایسته ومتخصص وشجاع برای اعتلای حرفه سردفتری مثمرثمر باشند وارد شوند

لذا تا به امروز صبرکردم وقلمی نزدم وسخنی نگفتم تا شاید پیشکسوتان واساتید وصاحبنظران بدان بیشتر بپردازند تا منافع آن نصیب همگان شود ولی تاکنون یا سکوت عزیزان را دیدم ویا بصورت گذرا وچند پهلو با قضیه برخورد شد اینک لازم دیدم مطالبی را به همکاران وعزیزان تهرانی وآنانیکه دلشان برای این حرفه می طپد بیان دارم باورداشته باشید به هیچ وجه قصدم جانبداری ویا حمایت از شخص وگرو خاصی نیست ولی وقتی هنگام تنگدستی وهنگام حمله همه جانبه وفشارهای آنچنانی از نقاط مختلف را بخاطر می آورم برایم سکوت معنادارمی شود آخه محافظه کاری درهرجا جواب نمی دهد خدای ناکرده هدفم توهین به کسانیکه سکوت میکنند ووارد میدان نمی شوند نیست بلکه یادآوری دوران است

دورانی که همه گان تصورشان این بود که حداکثر 2روزدیگر اسناداتومبیل ازگردونه اسناد دفاتر خارج می شود وبا آنهمه هجمه تبلیقاتی سیما روزنامه ها بخصوص روزنامه ایران إکیهان وبرنامه 30/20که همه چیز را تمام شده می دیدیم ویا اخیرا درخصوص طرح فوریتی اصلاح دفاتر اسناد رسمی که به مجلس رفت

وتلاش برای اینکه گواهی امضای الکترونیکی که به دفاتراسنادرسمی تعلق گیرد وسایر موارددیگر که ازحوصله بحث خارج است فقط بعنوان نمونه عنوان نمودم تا همکاران یادشان آید چه زحماتی برای تحقق این اموروسایر امورکشیده شده است لذا صرفا جهت یاد آوری است

امروز که انتخابات کانون مرکز را پیش رو داریم ضمن احترامی که برای تمامی کاندیدا قائل هستم وبرای همه این عزیزان آرزوی توفیق دارم

باید عرض کنم زحمات هیات مدیره را نباید براحتی نادیده بگیریم واین طور تاختن به عزیزان خوشایند نیست چون خود شاهد زحمات روزانه که چه عرض کنم شبانه بودم فکرکنم ساعت 3یا 4شب یا صبح تماسهای مکرر آقایان بخصوص دشتی اردکانی وآقاصفری وحتی آقای سیروس وحضورفیزیکی آنان وافراد دیگرهیات مدیره که چقدرنگران قضیه بودند ماها که ازشهرستانها برای پیگیری امور به تهران ویا مجلس برای دیدن نمایندگان میرفتیم شاید زیاد نمود پیدا نمی کرد بلکه چهره خسته و...عزیزان نشان از تلاش شبانه روزی داشت پس این زحمات را نمی توان براحتی نادیده گرفت

لذا انتخابات طوری باید رقم بخورد وهمکاران باید به افرادی رای دهند که قدرت بیان وشجاعت آنان مناسب باشد وقدرت تامل با نمایندگان بسیار باید بالاباشد چون به هرطریقی عمل کنیم تا برای اصلاح قوانین وتقییرات قانونی درساختار بوجود نیاید نمی توان کاری انجام داد

همه همکاران وفرهیخته گان که کاندیدا شدند خداقوت میگویم وانتظاردارم همه افراد این چند روز بخود آیند وضمن خارج شدن از بی تفاوتی به کاندیدا شجاع ودلسوز و... رای دهند

 چنانچه همکاران تهرانی بخواهند  قدرزحمات آقایان دشتی ‘سیروس ‘ آقاصفری ‘عظیمیان‘ گودرزی‘ محراب زاده را ارزش بگذارندلازم است درانتخابات شرکت کنند تا مسیری که هموارشده باصلابتر ادامه یابد ازسایرعزیزان همچون آقایان معزالدینی ‘فقیهی ‘پیرداده ‘ مومنی وسایر عزیزان وهمکاران که کاندیدا شدند پوزش می طلبم چون اصلا نظرم جانبداری از افراد خاصی نیست صرفا وفقط جهت تجدید خاطره مطالبی را نوشتم هرچند از سایر پیشکسوتان انتظار میرفت بیشتر به این مهم می پرداختند

به امید توفیق روز افزون آرزوی هیات مدیره مقتدروباصلابت وشجاع