سال 1391با تمامی فراز ونشیبهایش رخت بربست وصدای نم نم باران باآن لطافت زیبایش وصدای پرندگان وناله بانشاط برگها برای اینکه به بهارخوش آمد گویند به گوش میرسد واین تقدیر طبیعت است که همچون انسانهای عادی هرسال فرا میرسدوتغییر تدبیر انسانهای عالی است که لازمه هرشکوفائی است ولازمه رشد انسانها ‘پس بیائیم بهار را با تغییر تدبیر کنیم وازهمدیگربه نیکی یاد کنیم کردارنیک داشته باشیم

پس بهار وعید نوروز این عید سعید باستانی همچون آئین زرتشت ‘مهرکوروش ‘جام جمشید‘خون سهراب‘رخش رستم ‘تیرآرش‘عشق بابک برهمه گان مبارک

همچنین برسفره هفت سین مان سایه حق ‘سلام عشق‘سعادت روح‘سلامت تن‘سرمستی بهار‘سکوت دعا‘سرور وجاودانگی برای همه ایرانیان عزیزپهن کنیم وهرروز دعا کنیم مردم ایران سالی سرشار از عشق وسلامتی وشادابی داشته باشند

این عید باستانی را به همه همکاران سران دفاتر اسنادرسمی دفتریاران وکارکنان دفاتراسنادرسمی تبریک گفته و سالی خوش وپربار وتوفیق روزافزون را آرزودارم