اینبار اصفهان شورونشاط دیگری داشت چون دربین فرهیختگان ودانشمندان حرفه دفاتراسنادرسمی نخبگان عرصه مجازی حضور پرنشاطی داشتند آنانیکه درهرزمان ضررورت اقتضا کند حضورپررنگ خواهند داشت ورنج سفر را ازدورترین نقطه کشورعزیز می پیمایند تا بگویند افرادخاصی هستند وحاضرند برای اعتلای حرفه سردفتری تمامی سختیهارا تحمل کنند وتحت هیچ شرایطی تسلیم نشوند وتمامی بهانه جوئیهارا کنارمی گزارند تا به هم نوع خود کمک کنند

مدیریت وبلاگ ندای قلم از حضورگرم تمامی شرکت کنندگان نشست و ازمیزبانان اصفهانی بخصوص جناب مهدی سلیمی ازسمیرم اصفهان وجناب فتحی به طورویژه از دشتی اردکانی ریاست محترم کانون مرکز که باحضور خود شادابی وگرمای خاصی به نشست بخشیده بود وهمچنین ریاست محترم ثبت استان اصفهان وریاست محترم کانون استان اصفهان صمیمانه تشکر می نماید وازهمکار بسیار خوب جناب جمشیدی نیز متشکرم به لحاظ ارسال خبر به صورت لحظه به لحظه وانتشار عکس دروبلاگ