امروز دوشنبه مورخ30/8/90درسالن اجتماعات اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مازندران ازناشرین ونویسنده گان واهل قلم استان مازندران درحضور مسئولین استانی وکشوری تقدیر بعمل آمد

ناشر برترامسال جناب آقای درویشی سردفتر اسناد رسمی شماره 262 قائم شهر بود که با افتخارهدیه خود رادریافت کرد درجلسه امروز آقای موسوی . رستمیان واینجانب این همکار فرهیخته را حسابی تشویق کردیم البته همراه با سایر حضار

لذا این افتخار رابه جناب درویشی همکارمحترم و

 بازرس محترم صندوق تعاونی استان وکل همکاران درسراسر کشور تبریک میگویم