باخبرشدیم والده همکارمحترم جناب آقای حسینیان سردفتر 154ساری دارفانی راوداع گفت مدیریت وبلاگ ضمن تسلیت به همکارگرامی وخانواده جناب حسینیان آرزوی علو درجات برای آن مرحومه را ازخداوندمنان خواستاراست