درتاریخ 2/9/1390باحضورجمعی ازسران دفاترواعضای هیئت مدیره جامعه استان پس ازبحث وتبادل افکار درنهایت مقررشد درتاریخ 7/11/1390 انتخابات هیئت مدیره جامعه سردفتران ودفتریاران پس ازحدود 8سال وقفه برگزار گردد بدیهی است اطلاعات بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد

لذا ازتمامی کسانیکه درتحقق این امرمهم مارا یاری نمودندتقدیر وتشکربعمل میاید