هرچه دردست دارید حتی آب . میوه . غذا. اسناد روزانه وهرآنچه دراختیارشماست رها کنید  سردفتر .دفتریار .ثبات . کارمند همه وهمه تمامی کارها را رها کنید فقط شروع کنید به سند نوشتن ثبت آنی هرچه نیرو دارید برای اینکار اختصاص دهید

امروز ساعت 10/15صبح دفتر خلوت بود وبدون ارباب رجوع به 4نفر از کارکنان هرکدام یک کامپیوتر دراختیار گرفتند وبه صورت آزمایشی به هرنفر یک نوع سند را دادم وبرایشان وقت گرفتم وبه یکی سند تعهد دانشجوئی وبه یکی سند قطعی خودرو وبه دیگری سند رهنی بانکی ودیگری سندوکالت فروش سعی کردم جواب مراجعین را خود بدهم ساعت 12 شد هیچکدام بطورکامل نتوانستند سند را به اتمام برسانند وهرکدام مشکلات خاص خود را داشت 

پیشنهاد میگردد همکاران دراین چند روز باقی مانده هرچه سریعتر وبه فوریت آنانیکه به امور ثبت آنی آشنائی واشراف وتخصص لازم را دارند به سایر همکاران آموزش لازم بدهند تامشکل برطرف گردد ضمنا لازم است کارگروهی برای هرشهر ویا استان تهیه وحساسیت موضوع به همکاران تذکرداده شود واین کارگروه آموزش اساسی وعملی به دفاتر بدهد