مطلبی رابطورگذرا خواندم مبنی براینکه در22/8 مجلس شورای اسلامی تقییراتی درخصوص طرح اصلاح موادی ازقانون خدمت وظیفه داده که دران بند و ماده 10قانون خدمت وظیفه عمومی حذف گردید لذاچنانچه شورای نگهبان این مورد راتائید نماید بنظر میرسد هنگام تنظیم سند ونقل وانتقال دفاتراسنادرسمی نیازی به وضیعیت نظام وظیفه نخواهند داشت

لطفا چنانچه ازموضوع فوق اطلاع دقیقتری دردسترس است اطلاع رسانی شود