باخبرشدیم جناب آقای رشید عنایت تبار سردفترمحترم 115ساری دررشته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران قبول شده اند مدیریت وبلاگ صمیمانه این موفقیت را به نامبرده واجنماع سردفتری تبریک گفته وآرزوی توفیق روز افزون برای نامبرده  ازخداوند منان دارد