جهت دسترسی آسان همکاران می توانند به وی پی ان جدید سازمان ثبت دراین قسمت

VPN2 sabt.rar (وی پی ان جدید اداره ثبت) وارد شده وبا دانلود آن مورد استفاده قراردهند 

قابل توجه همکاران دراستان مازندران بیشتر فعلاا روی شماره 4و5 کلیک نمایند