معمولا شهریور ومهر به بعد کاردفاتر بیشتر ازماهای قبل می باشد سران دفاتری که اسنادشان کم بود دراین ماها جبران می کنند چون دربرخی از شهرستانها تا بودجه عمومی تقسیم شود ودراختیار دستگاهای اجرائی برسد 5ماهی زمان می برد 

حال با اجرائی شدن ثبت آنی با این وی پی ان غیر فعال وسامانه ثبت که فقط 3روز است داریم شکل ماهش را می بینیم واین اینترنت که بنظر میرسد هنوز دردهن نهنگ گیر کرده وانتظار میرفت با آزادی اخیر برخی ها این نیز آراد شود چاره ای جز تعطیلی دفاتر اسناد رسمی نمانده است پیشنهاد می شود همکاران صبح قبل ازایتکه به دفتر خانه بیایند با لب تاب ویا کامپیوتر منزل مشاهده کنند چنانچه وی پی ان وصل شد وسامانه باز شد واینترنت سرعت لازم را دارد به محل کار خود بیایند چون حداقل ازتهمت وافترا وتوهین بدورمی باشد صرفنظر ازموارد فوق چنانچه این روند ادامه یابد ودفترخانه هروز حداکثر 1یا2سند تنظیم کند وبیش از 10الی 20روز بگذرد ودفترخانه ای که 4یا 5پرسنل دارد آخر ماه هزینه پرسنل واجاره دفتر هزینه زندگی وسایر هزینه ها را چطور تامین نماید بهتر است مسئولین محترم ثبت به فکر جاره باشند امروز روز سوم است که مشکل داریم امیدوارم تا شنبه برطرف گردد