این هفته جمعه 5مهر92 براساس شنیده ها وگفته ها قراراست انتخابات کانون مازندران برگذارگرددبا توجه به اینکه شاید یکی از عدم تبلیغات کاندیدا تقارن مشکلات ثبت آنی باشد که عمده ترین وقت همکاران به این اموراختصاص یافته است اما اهمیت تشکیل کانون سردفتران ودفتریاران مازندران برکسی پوشیده نیست لازم بود افرادی که به این امور گمارده شده بودند این اهمیت را گوشزد می نمودند تا انشاا..انتخابات پرشور وافراد شایسته وهمکارانی که فرصت داشته باشند برای رفاه همکاران قدم به این عرصه نمایند انتخاب شوند 

علی رغم بی مهری بعضی از همکاران به لحاظ برخی از مسائل که همین جا استدعای عاجزانه دارم به خاطر اینکه کانون قوی داشته باشیم همه مسائل گذشته را کنار بگذاریم وبا قدرت درانتخابات شرکت کنیم وبه افراد وزین چه ازلحاظ انصاف وپایبندی به خرد جمعی رای دهیم

هرچند شنیده ها حکایت ازاین دارد برخی با اعتلاف البته بصورت یواشکی تیم خود را برای هیات مدیره جمع کردند وبرخی نیز هنوز شرق وغرب ومرکز می کنند وبرخی هم افراد خاصی را انتخاب نمودند  وبرخی معتقدندبعنوان مثال از هرشهر یک سردفتر مقتدر معرفی شوند مثلا از رامسر وتنکابن یک نفر ازچالوس ونور ونوشهر یک نفر از آمل ومحمود آباد یک نفر از بابل وبابلسر یک نفر ازقائم شهر وجویبار وسوادکوه یک نفر واز ساری ومیاندرود یک نفر واز نکاوبهشهر وگلوگاه یک نفر که 7نفر هیات مدیره مقتدر را شکل دهند

اینجانب ضمن احترام وارادتی  که به تمامی کاندیدا دارم از عزیزان همکار استدعا دارم بدوا همت کنند درانتخابات شرکت نمایند وبه لحاظ اینکه اولین کانون استان است وشکل گیری کانون اول بسیار اهمیت دارد  وخشت اول را محکم بگذاریم  پس به  افراد وزین وشایسته وتوانمند نیاز داریم لذا رای تک تک مان می تواند آینده ما را تضمین کند