بنام خدا

 

  بنابه تقاضای همکارارجمند جناب آقای رضائی سردفترمحترم 12قائم شهر مطالب زیر درج گردیده است باشد که مقبول افتد                                   « فراخوان عمومی »                                                          

 

« از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید»

 

با احترام ، بدین وسیله  به اطلاع واستحضار همکاران گرامی سران دفاتر اسناد رسمی  می رساندکه حسب نشست و گفتمان ووفاق بعض نمایندگان محترم سران دفاتر اسناد رسمی این استان پیرامون نحوه کمی وکیفی تنظیم اسناد دفاتر اسناد رسمی از طریق سیستم ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) که چندی است فعالیت دفاتر اسناد رسمی کشورواجابت امورمردم  را با چالش وخطرات جدی  وعدیده مواجه نموده است بنوعی که عملا"و بدوراز هرگونه سیاه نمائی و اغراق  ، که هم اکنون عمده فعالیت دفاتراسناد رسمی درساعات کاری اداری ،  بعلت نقیصه های فاحش  وخطرات فراوان سامانه ثبت الکترونیک  ، مختل وبعضا" ناممکن شده است وحتی انجام امور معطل مانده وپیش رو صرفا" به ناگزیردرساعات غیراداری وغیر قانونی انجام می گیرد که مغایر قانون دفاتر وبخشنامه ثبتی  مربوطه  بوده وموجب اختلال  در معیشت  و حتی  موجد نابسامانی  روال معمول زندگی کارکنان و سران دفاتر اسناد رسمی کشوررا به همراه داشته ودارد، بصورتی که به جهت کندی یا عدم برقراری ارتباط  با سامانه ثبت  الکترونیک اسناد ، تنظیم اسناد  مربوطه توسط  دفاتردر شبانگاهان وسپیده دمان  بعمل  می آید .

 

 مع الوصف ، با وجود اشکالات وایرادات  بیشمار شکلی وفنی چنین سامانه ای که به نحو غیر قانونی وبعضا"غیرحرفه ای  وبه تعجیل ویکجانبه وبدون تعامل با سران دفاتر اسناد رسمی  تدوین وراه اندازی شده است که  امید عدم رفع آنها آرزوست ، زیرا آنچه پر واضح ویقینی است ، چنین طرحی ، آگاهانه یا بعضا" ناآگاهانه ,  سهوا"یا عامدا" اضمحلال ومحو اعتبار وکیان شغلی وحتی شخصیتی سران دفاتر وتقلیل شان همکاران را درحد اپراتور صرف سازمان ثبت کشورتقلیل داده است بصورتی که تمام عنان واختیاردفاتر را بنحو غیر قانونی در یدو استیلای سازمان قرارداده است والا دلیل عدم تعامل وهمکاری سازنده با کانون سردفتران ودفاتر اسناد رسمی مرکز وسایرکانون های کشوردرتدوین وبرنامه نویسی وراه اندازی چنین  سیستمی از چه باب  و وجهی بوده است ؟!! این نیزامر ی اظهرمن الشمس است که سمت وسو وهدف برخی ازدست اندرکاران چنین سامانه ای ، بی تردید به دنبال محو استقلال  نسبی  دفاتر اسناد رسمی کشور می باشند و فراتر ازآن جریانی که دانسته یا ندانسته ، در پی نابودی موجودیت  تشکیلات  وشکل وسیاق فعالیت معمول دفاتر اسناد رسمی کشوربه روال گذشته می باشند .!!1

 

علی ایحال از آنجائیکه  هم اکنون مسئولین ذیربط ، بجای نرمش و تواضع و پذیرش  اشتباهات بعمل آمده ورفع  مشکلات عدیده ولغو آنی چنین سامانه غیرآنی وغیرقانونی  ، اقدام موثری بعمل نیاورده اند ودرمقابل ، متاسفانه  شاهد تبلیغ و توجیه کارائی موثر وفوائد عملی چنین سامانه ای  را با اعلان وانتشار آمارغیر واقعی اسناد تنظیمی دفاتردررسانه ها می باشیم  لذادرمقطع زمانی کنونی ، بنحو عاجل اقتضاء وایجاب می نماید که کلیه همکاران  ،  جهت به چالش کشاندن وهماوردی با وزن واعتباروظرفیت سنجی چنین سامانه ی ناتوان وناکارآمد حقوقی وقانونی ، خصوصا" از زاویه وبعد  غیرآنی ثبت اسناد تنظیمی وظهورعیوب عدیده آن ، عجالتا"به مدت شش روز از تاریخ6/7/92 لغایت11/7/92نسبت به تنظیم هرگونه اسناد در ساعات غیر اداری جدا" اجتناب وخوداری نمایند وسپس با ارسال آمارواقعی به مراجع ذیربط ورسانه ها واینجانب ، برهمگان ، خصوصا" مسئولان مسئول ودلسوزوآمارهای غیرواقعی وحتی آماری که درساعات غیراداری استنتاج شده است بنحومتقن ومدلل موضوع مانحن فیه وآشکارگردد تا برخورد جدی وتصمیم مقتضی با موضوع بعمل آید  .     

 

  با آرزوی توفیق روزافزون همکاران ومسئولان دلسوز در این چالش همگانی                                           

 

 «کین درد مشترک ،جداجدا ، درمان نمی شود» سردفتر دفتراسنادرسمی 12 قائم شهر  حبیب الله رضائی

 

                                      مورخ  سوم مهر ماه سال هزاروسیصدونودودوشمسی