اطلاع یافتم  وبلاگی دیگر در حوزه مجازی  دفاتر اسناد رسمی متولد شد و آن وبلاگی است  بنام سردفتران به نشانی  www.irmahzar.mihanblog.com  وبلاگ سردفتران را آقای حبیب اله رضائی همکار عزیز سردفتر محترم اسناد رسمی 12 قائمشهر مدیریت می کند امیدواریم جناب رضائیبا ورود به عرصه مجازی موفق ومنشا خیر وبرکت باشد                                                                                                                

 

مدیریت وبلاگ ورود جناب رضائی را گرامی داشته وآرزوی توفیق دارد