بنابه گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی مجلس ردلایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناددردفاتراسنادرسمی دراجرای ماده 146آئین نامه داخلی مجلس دردستورکارنمایندهگان مجلس قرارگرفت

لازم است همکاران وکانون پیگیری نمایند