ضمن تقدیر وتشکرازمیزبانان پنجمین نشست وبلاگ نویسان وتشکرازقبول زحمات این عزیزان باکسب اجازه ازبزرگان حال که پنجمین همایش عرصه مجازی حوزه دفاتراسنادرسمی درتهران را پیش روداریم وبرابر برنامه ریزیهای بعمل آمده مقررشد فرهیخته گان این حرفه با کوله باری ازتجربه وتخصص گردهم آیند لازم دیدم دریچه وزاویه ی دیگری به این نشست داشته باشم وبه همین لحاظ ارهمکاران گرامی تقاضا دارم با پذیرش اینکه آینده دفاتراسنادرسمی چه خواهدشد نیم نگاهی هم درهمایش به این موضوع داشته باشند

طی سالهای اخیر ازبی قانونیهای فراوان تا صدوربخشنامه هاودستورالعمل ها وآئین نامه ها وارسال کاغذ های کلیشه ای بصورت چند گذینه ای که همه اینها طی سالهای اخیر بیشتروبیشتر شده وآنانیکه ادعای پدرانه داشته اند ولی بیشترین جفا را به این قشرازافراد فرهیخته رواداشته اند به افرادی جفا می شود که به جرات می گویم یکی از بارزترین وشفاف ترین تشکیلات بخش خصوصی وحتی بخشهای دولتی است مسائل مالی وحقوقی درحوزه دفاتراسنادرسمی آنقدرشفاف است که تمامی دستگاهای نظارتی اعم ازثبت وکانون وقوه قضائیه وغیره نیز بدان ایمان دارند چون این قشر درکمال صداقت وراستگوئی وبدون پنهان کاری وظایف محوله را به بهترین شیوه ممکن انجام میدهند آیا این همه هجمه علیه این قشر ازافرادصدیق وفرهیخته رواست

بانگاه اجمالی به سابقه وتخصص وشان ومنزلت بسیاری ازسران دفاتراسنادرسمی مشاهده می شود که هرکدام افراد تاثیر گذار درشهرهای خودهستند افرادی آگاه به زمان ومسائل روز حقوقی ومالی بعنوان یک فرد بی طرف وامین مردم درکشور بدون اینکه کوچکترین بارمالی برای دولت وحکومت ایجاد کنند مشغول فعالیتند ومهمترین بحث نسبت به این فشر مسئولیت پذیری آنان است حال که این افراد بدون کمترین هزینه برای کشور بیشترین درامد رابرای دولت  دارند آیا چنین جفائی برآنها رواست

راستی چه باید کرد برابر آموزه های دینی حق گرفتنی است وحتی بقول مولانا عقل ها را عقل ها یاری کنند پس باید فکراساسی کرد برای گرفتن حق باید شیوه های معقول را درپیش گرفت همه مامی دانیم بسیاری از همکاران درشهرهای خود صاحب نفوذ وصاحب نظرند بقول فروغی بسطامی که می گوید

یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد                 یک قوم دویدند وبه مقصد نرسیدند

مشاهده شده است یک همکاربه ریاست شورای شهر رسیده است ویا فلان همکار مشاورعالی فلان وزیرشده است ویا همکارفرهیخته شده معاون رئیس جمهور ویا شده بخشدار فلان شهر ویا یکی از برجسته ترین استاد دانشگاه فلان شهراست همه اینها حکایت از درایت وتخصص ودارابودن اقبال مردمی زیاد  همکاران است که بدون چشم داشتی وبدون کوچکترین مسائلی به کارخود مشغولند وچنانچه شرایط هموارگرددد توانائی اداره بالاترین پستهای کلیدی کشور را دارامی باشند

آیا وقت آن نرسیده است ازاین پتانسیل استفاده شود آیا لازم وضرروری نیست که گروهی همت کنند تا باورود افراد به پستهای کلیدی ازاین نابسامانی نجات یابیم وقتی درجلسه کمیسیون حقوقی مجلس آنچنان توهین می شود ولی اعضاونمایندگان مجلس هیچ عکس العملی البته درخورنوع برخورد نشان نمی دهند ویا فلان نماینده که متاسفانه عضو کمیسیون حقوقی هم هست اعلام میدارند دفاع سران دفاتر کمی حقوقی وقانونی نبود ویا کمی درست بود وکمی اشکال داشت که آدم را به یاد کارشناس هوا شناسی می اندازد که هوا امروز کمی ابری وکمی آفتابی وکمی صاف و.. لذا لازم بود کمیسیون قضائی مجلس استدلال حقوقی را می پذیرفت درهرصورت ضرورت ورود به  بدنه دولت ومجلس ویا حکومت امروز به طورجدی احساس می شود

لذا لازم دیدم باورود به این بحث همکاران را برآن دارم تا کمی نسبت به این مهم هم ورود پیداکنند وبابررسی همه جانبه وبرگذاری نشسته های مختلف ورایزنی با افرادی که درشهرهای خود اقبال مردمی بالائی دارند درهراستان 3الی 4نفربعنوان کاندیدا ی نمایندگی مجلس مطرح شوند وهمه همکاران با قبول زحمات وسرمایه گذاری مردمی وهمه جانبه تلاش مضاعف نمایند تا افرادفرهیخته وشاسیته با ورود به بدنه مجلس ودراختیارگرفتن کرسی مجلس  هم خدمتی به جامعه بصورت چمشگیر داشته باشند وهم حق سران دفاتر را وفق موازین قانونی احیا کنند

تقاضا دارم تا درآستانه برگذاری پنجمین همایش درتهران این موضوع هم مورد توجه قرارگیرد تا همکارانیکه تمایل دارند ورود پیداکنند تاشاید ویا باید منشا خیر وبرکت هم برای جامعه وهم بر ای اقشارحقوقی کشورومثمروثمر باشند دراین نشست شناسائی ویا گروهی هدایت این امرضروری را بگیرند

ما شقایق های باران خورده ایم                        سیلی ناحق فراوان خورده ایم

ساقه احساسمان خشکیده است                   زخمها ازتیغ وطوفان خورده ایم

تاچه بوده تاکنون تقصیرمان                             تاچه باشد بعد ازاین تقدیرمان