بنابه گذارش کمیسیون قضائی وحقوقی مجلس ردلایحه قانون تسهیل تنظیم اسناد دردفاتراسناد رسمی دراجرای ماده 146آئین نامه داخلی دردستورکارمجلس قرارگرفت

امیدوارم کانون .جوامع وهمکارن توجه وپیگیری نمایند