اخیرا اطلاع حاصل شد که یکی از شرکتهای خصوصی که برنامه های دفترخانه را درسالیان نه چندان دورنوشته وبه فروش رسانیده دربرخی ازدفترخانه ها مراجعه وپیشنهاد داده با توکن سردفتر که(بجای مهر پرسی سردفتراست ) برای اینکه درکوتاه ترین زمان ممکن بتوان چند سند را تنظیم وشناسه یکتا وسپس چاپ نهائی گرفت کشفیاتی را انجام داده وبرای این کشفیات مبلغ حدود 150هزارتومان ازسردفترمی گیرد وقتی سردفترکه متوجه شد دیگر منتظر اتوبوس ومترو وگاری نیست تا نوبتش شود وسوار شناسه یکتا شود تا شاید چند سند درروز تنظیم کند تا هزینه پرسنل ومخارج زندگی را تامین نماید مجبوراست این مسیر هرچند غیر اخلاقی وغیر قانونی را امتحان کند چون تا مسئولین ذیربط می خواهند متوجه شوند اوچندین صد ویا هزاران سند تنظیم نموده و همچون اسناد سفید امضاکه تاکنون هیج قدرتی نتوانسته جلوی آنان را بگیرد راهش را ادامه می دهد 

قضیه ازاین قراراست که توکنی که متعلق به سردفتراست ودراصل نوعی امضای سردفتربه حساب می آید را با وصل نمودن به سوئیچ وچند سیم به خروجی آن برای تمامی کاربران دفترخانه حالا فرض کن 5کامپیوتر انجام وبطورهم زمان هرکاربر که سند را تنظیم نمود دیگرمنتظر سردفترنیست تا با اخذ شناسه یکتا ویا امضای سند آن را اصالت وتائید نماید وفورا هرکدام ازاسناد آماده شدبا اخذ شناسه یکتا دستورچاپ نهائی را می دهد وبقیه ماجرا ...

راستی چقدر ثبت آنی  مفید فایده بود وما بی خود استرس داشتیم البته آنانیکه درسدد جلوگیری ازاین روش هستند به خود زحمت ندهند چون هروقت  راه مناسبی برای سفید امضا وتقسیم اسناد دولتی گرفته اند برای این مورد نیز چاره ای پیدا خواهند کرد