شاید درسالیان اخیر عده ای برآن شدند تا روز 6دی را روز ثبت اسناد رسمی ویا روز دفاتراسناد رسمی ویا غیرو بنامند آما با اقتباس از آیه 282 سوره بقره قرآن کریم درتمامی نقاط منظور ومفهوم آیه اشاره به نویسنده وکاتب دارد ودقیقا اشاره به شخصی دارد که ضمن اجرای عدالت درنگارش وانصاف ودینداری و... رعایت مسائل حق را بنماید ازاین روست که درسالیان دور وحتی سالهای اخیر با اقتباس از آیه 282سوره بقره بعنوان طولانی ترین آیه قران کریم بعنوان روز سردفتراسنادرسمی پیشنهاد شده است وانتظارمیرفت درتقویم سال جایگاه خود را پیدا کند هرچند تاکنون از طرف مسئولین ذیربط مقاومت شده است ودرتقویم سالیانه قرارنگرفت اما بین تمامی همکاران وحتی سازمان ثبت این روز بعنوان روز سردفتر پذیرفته شده وزمزمه این روز دراطاقها ی ثبت شنیده می شود 

با نگرش بسیار ساده نه درقالب تفسیر ویا حتی ترجمه بلکه با مطالعه آیه درمی یابیم آیه واقعیت موجود با وضعیت حال جامعه ما تطبیق داردباید  توجه داشت که صلاحیت ذاتی سردفتر درآیه مذکر مشاهد ه می شود  ازجمله 

1--تنظیم سند با دین مدت دار            یا ایّها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمّی فاکتبوه

2--ضررورت تعیین مدت برای مطالبات واسنادرهنی         اذا تداینتم بدین الی اجل مسمّیً

3--وجود بی طرفی درتنظیم اسناد ( اجرای عدالت )       و لیکتب بینکم کاتب بالعدل

4--تنظیم سند درحضور طرفین معامله            و لیکتب بینکم کاتب بالعدل

5--نوشتن سند وتنظیم سند توسط سردفتر (یعنی کسی که می تواند باید بنویسد همان صلاحیت ذاتی )           و لا یأب کاتب ان یکتب کما علّمه اللّه فلیکتب

6-تنظیم سند بگونه ای خداوند تعلیم داده (همان تنظیم سند طبق موازین قانونی وشرعی )        و لا یأب کاتب ان یکتب کما علّمه اللّه

7-سند تنظیم شده باید به امضای متعاملین برسد      و لیملل الّذی علیه الحقّ

8-تنظیم اقرارنامه (علیه خود به نفع دیگری )     و لیملل الّذی علیه الحقّ

9--تنظیم سند برای سفیهان وناتوانان (درقانون پیش بینی شده)   فان کان الّذی علیه الحقّ سفیهاً او ضعیفاً او لا یستطیع ان یملّ هو فلیملل ولیّه بالعدل

10--چگونگی امضای سند توسط ولی (ولایت ولی ) 

علیه الحقّ سفیهاً او ضعیفاً ... فلیملل ولیّه بالعدل

11-هنگان تنظیم سند وامضای سند ضرورت اخذ شهود آنجه قانون عنوان داشته و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان

12- ثبت اسنادرهنی (دیون -مدت وغیره )   ذلکم اقسط عند اللّه و اقوم للشّهادة

13--جبران خسارتهای احتمالی که سردفتر (کاتب ) وشاهد باید تقبل نماید   و لا یضارّ کاتب و لا شهید و ان تفعلوا فانّه فسوق بکم

14-ضرورت حفظ وحقوق مالکیت افراد درجامعه  اذا تداینتم ... ذلکم اقسط ... و اتّقوا اللّه

همه موضوعات فوق درآیه مذکور آمده است وبا دقت نظر متوجه خواهیم شد که تمامی این موارد ازوظایف واختیار ویا به عبارتی صلاحیت ذاتی سردفتر است وبس

لذا چنانچه فرشتگان اعمال انسانها را ثبت می کنند برابر آیه قرآن کریم کسانیکه باید بنویسندو اموال ومسائل مالی انسانها را نیز بنویسند وثبت کنند 

پس باتوجه به صراحت آیه مذکور وقوانین موجود اعم ازاشاره قانون مدنی - قانون ثبت - قانون مجازات اسلامی - وسایر قوانین موضوعه کشور به  نحوی  همکاران باید همت کنند تاروز 6دی بعنوان روز سردفتر اسناد رسمی پذیرفته شده ودرتقویم سالیانه گنجانیده شود وبر همه همکاران است این روز را گرامی دارند 

مدیریت وبلاک روز 6دی را به همه همکاران تبریک گفته وآرزوی توفیق روز افزون برای همگان را خواستارم