درخصوص چگونگی اجرائی شدن انتخابات براساس مصوبات  هیات مدیره ومشخص شدن اعضای هیات اجرائی ونظارت درنهایت روزدوشنبه مورخ 7/9/1390 اعضای هیات اجرائی وبرخی ازاعضای هیات نظارتدرمحل جامعه استان واقع درشهرستان ساری تشکیل داده وبقرارزیراتخاذ تصمیم شد

1/ تاکید بربرگزاری انتخابات درمورخ 7/11/1390

2/شروع ثبت نام ازمتقاضیان جهت کاندیدا  از تاریخ 15/9/1390وپایان ثبت نام30/9/1390

3/از1/10لغایت5/10بررسی مدارک ارسالی واعلام جهت رفع نقص وتا 10/10برای اعتراض احتمالی وتا15/10پایان برسی نهائی

4/شروع تبلیغات ار20/10/1390لغایت 6/11/1390

5/مدارک جهت ثبت نام وکاندیداشدن :تصویر ابلاغ سردفترو دفتریار..تصویرشناسنامه ویاکارت ملی..درخواست کتبی مبنی برشرکت درهیات مدیره ویا بازرس

همکاران محترم سردفترودفتریارانیکه تمایل به ثبت نام جهت کاندیداشدن دارندمیتوانندازتاریخ15/9/1390لغایت 30/9/1390درساعات اداری مدارک مورد نظردربند5را با آدرس ساری خ فردوسی جنب بانک ملی دفترخانه 341نزد(ساداتی سردفتر) ارسال نمایندتلفن تماس01512202744و45

بدیهی است اطلاعات بیشترمتعاقبا دروبلاگ جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران ویا وبلاگ ندای قلم اعلام خواهد شد

                                                        باسپاس

                                          رئیس هیات اجرائی  ساداتی