عصر روز یکشنبه یکی از دوستان تماس گرفت که آقا یکی از بندگان خدا فردا قصد مسافرت دارد وبلیط وی ساعت 10صبح به مقصد  و... می باشد ولطف کن وصبح ساعت 8صبح سند این بنده خدا را تنظیم کن که مشکلش رفع گردد 

ساعت 8/30صبح امروز دوشنبه مورخ 9/10/92چهارنفر به اتفاق دوستم به دفتر وارد شدند واز انجا که قولش را داده بودم مدارک را ازایشان گرفتم وبه احد ازکارکنان دفترخانه اعلام داشتم سریعا این سند تنظیم گردد ونامبرده هم بربنده ودوست من منت گذاشت وبعد ازچند دقیقه اظهارداشت آقا سند آماده است وبقیه را که باید بنده انجام میدادم 

لذا کارت آن بنده خدا را گرفتم وبا چند تعارف که آقا قابل ندارد تحویل دستگاه کارت خوان دادم ولی دیدم دستگاه پوز قطع می باشد گفتم حتما چند دقیقه بعد وصل می شود ولی نشد که نشد وآن بیچاره که خوشحال بود که چه زود سندش تنظیم شد کم کم اخماش درهم رفت وساعت شد 9/30دقیقه بازهم وصل نشد درهمین بین چندسند دیگر را تنظیم کردیم ومنتظر جناب دستگاه پوز شدیم تا اجازه دهد بازهم نشد ساعت چند دقیقه به 10شد که دیگر صبر بنده خدا لبریز شد واعلام کرد که آقای سردفتر چنانچه این سند تنظیم نشود نمی توانم سفر بروم وبرایم تنظیم این سند لازم است ولی نشد که نشد 

درنهایت آن بنده خدا سفرش را به تعویق انداخت وبیچاره تا ساعت 12دردفتر نشست ودراین بین حداقل 30نفر ازهمکاران از دفترخانه های مختلف درشهرهای مختلف تماس گرفتند که چرا پوز قطع است ولی به هرجا زنگ زدیم گفتند از مرکز است وکاری ازهیچکس ساخته نیست 

هر چند از تمامی مراجعین پوزش خواستم که دفترخانه بی تقصیر است ولی زمزمه واخم وطریقه رفتارشان مشخص بود که چه خبر است اکنون ساعت 13/25دقیقه می باشد هنوز وصل نشده است واین بنده خدا دردفتر به این طرف وآن طرف می رود آقا تراخدا سندم را تنظیم کن حداقل بنده بتوانم عصر حرکت کنم وبعد از3سال خدا توفیق داده برم زیارت آقا امام رضا اگه میشه کاریش بکن 

با تماسهای مکرر خدمت برخی از همکاران وشرکت سامان الکترونیک وحتی بانک ملی وبازرس ثبت شهرستان درنهایت به اتفاق برخی ازهمکاران برآن شدیم تا طبق روال سابق حق ثبت را به بانک ملی واریز تا مشکل حل شود جالب اینکه بانک ملی  هم سیستمش قطع بود ودرنهایت بدون تنظیم ویا به عبارتی بدون ثبت هیچ سندی وباپوزش ار مراجعین دفترخانه را بخاطر دستگاه تحمیلی پوز ترک می کنیم 

آما چرا باید این اتفاق درچندین بار تکرار شود وکسی پاسخگو نباشد راستی چه شخصی باید پاسخ این بلاتکیفی را بدهدآیا این است معنی تکریم ارباب رجوع ؟

درهرصورت یک فکراساسی بکنید چون شرکت پرداخت الکترونیک دلیل می آورد که حتی به ما نگفتند که دستگاه قطع خواهد شد ویا قطع است وبانک ملی هم اظهارمیدارد ازمرکز است وکاری نمی توان کرد درنهایت نمی دانیم چه شخصی مسئول وپاسخگو می باشد ؟