روزپنج شنبه مورخ 1391/11/17روزپرکار وپربرکتی برای دفاتراسنادرسمی بود چون درقانون بودجه سال 93یک جز به بند و تبصره 17 لایحه بودجه 93 اضافه شد که بموجب آن نمایندگان پرتلاش که دردنیا بی نظیرند ودردفاع از حقوق مردم وبرای جلوگیری ازرشد تورم ورسانیدن تورم تک رقمی تکلیف قانونی نمودند  که دفاتراسنادرسمی علاوه بردریافت حق الثبت ازمردم ثروتمند که اخیرا پول نفت از سر سفره آنان فوران کردومردم پول دارنمی دانند چطور این پولها را خرج کنند درازای تنظیم هرسند الکترونیکی 50هزارریال باید پرداخت کنند 

همچنین مالیات ارزش افزوده که طبق قانون توسعه باید یک درصد اضافه می شد به نحوی قانون را دورزده که البته این اموردورزدن قانون توسط شخصی قبلا تمرین وآموزش دیده شده بود با 2درصد افزایش درسال 93 مالیات ارزش افزوده به 8درصد می رسد تا مردم مابقی سفره را تکانی دهند واین 8درصد ناقابل نیز به نحوی تخلیه شود 

حال باید پرسید سران دفاتر از این وضعیت چه سودی می برند ؟ 

قطعا سود ی مانند توهین و فحاشی وناسزا وسایر امورمرتبط که درثبت آنی ومشکلات اولیه نصیب سران دفاتر شد ودیگران درهرمحفل ومجلس بنام خود تمام کردند 

لذا همکاران از همین امروز زمینه را برای اجرا درسال 93آماده کنند تا اول سال جدید بجای تبریک توهین  نثارمان نکنند