برابر قرارقبلی ساعت 19روز دوشنبه مورخ 28/11/1392به اتفاق همکاران عزیز آقایان علی متولیان سردفتر112ساری وطالب نادری سردفتر386ساری بمنظور شرکت درمراسم استقبال همکارگرامی سرکارخانم شهیندخت مولاوردی معاونت امورزنان وخانواده ریاست جمهوری به سمت فرودگاه ساری حرکت کردیم طبق معمول درطول مسیر هرچه بود راجع به چگونگی اسناد جعلی وسفید امضا دربرخی از دفاتر وبی تفاوتی ثبت اسنادنسبت به این قشر که با آبروی افراد فرهیخته وسایر همکاران بازی می کنند واز راننده تاکسی تا آرایشگر ورفته گر وبغال وقصاب وغباز همه از سفید امضا بگیران خبر دارند باستثنا اداره وبازرسان ثبت وحتی دادستانی که مسئول امنیت قضائی مردم است ودرحال صحبت ازچگونگی برون رفت ازاین موضوع را داشتیم که باند فرودگاه که درشب جلوه ی جالبی دارد توجه ماراجلب کرد وتازه متوجه شدیم که برای چه کاری به سمت فرودگاه راه افتادیم لذا بحث را عوض کردیم وبه چگونگی استقبال  واینکه لازم بود همکاران بیشتر ویا خانمهای همکار حضور فعالتری داشته باشند وفکرمان این بود که ممکن است همکاران درفرودگاه حاضرباشند به ورودی فرودگاه رسیدیم که آقای عادل روحی سردفتر168ساری که زحمات زیادی برای هماهنگی وورود به فرودگاه با سرکارخانم جمشیدی کشیده بودند توجه مارا جلب کرد ضمن احوالپرسی وارد فرودگاه شدیم دراتاق مخصوص که سرکارخانم جمشیدی مدیر کل اموربانوان استانداری مازندران وخانم مجیدی که تمامی زحمات هماهنگی ها وبرگذاری مراسم استقبال ومراسم همایش با آنان بود همراه معاون سیاسی استانداری وهیات همراه استقراریافتیم وصحبتهای درخصوص مراسم وبرنامه استقبال واستقرار خانم مولاوردی مطرح که تحقق امر را راحترمی کرد

درگوشه ای ازسالن چند دختر کم سن وسال با لباس زیبای محلی خودرا برای خواندن سرود وشعر ومراسم استقبال آماده می کردند وتوجه حضار ومسافران را به خودجلب کردند هنگام ورود درسالن مخصوص با استقبال خانم ملاوردی رفتیم که سرود وشعر مازندرانی برای استقبال توسط چندنفر از نونهالان ازجلوه ی ویژه ای این مراسم بود که توجه مسافران وحاضرین را به خود جلب کرده بود بعد ازمراسم استقبال ومعرفی همکاران به معاون رئیس جمهور وسایر افراد توسط اینجانب وخانم جمشیدی درنهایت به اتفاق همکاران آقایان متولیان وروحی ونادری به سمت استانداری حرکت کردیم ودرمحل استقرار ی که ازقبل درنظر گرفته شده بود حاضرشدیم وچند دقیقه ای با سرکارخانم مولاوردی ضمن خوش آمد گوئی مجدد وخیر مقدم خدمت نامبرده وگب وگوی دوستانه ودرقالب همکاری با نامبرده وحضار حدودا ساعت 11شب جدا شدیم ومقررشد صبح سه شنبه درسالن سینما سپهر ساری درصورت امکان حضور یابیم

صبح روز سه شنبه دراطراف سالن ضمن استقرار پلیس که برای آرامش وامنیت آمده بودند تابلو ها وبنرهای مختلف توجه همه راجلب می کرد وهمایش نخبگان بانوان که بنظر می رسید اولین بار تمامی مراحل آن توسط بانوان انجام می شد زیبائی خاصی داشت بنرهای وتابلوهای ادارات ودستگاهای اداری ودانشگاهی درجمع آنان نمود بیشتری داشت البته از بنر وپارچه وتابلوی جامعه سردفتران ودفتریاران خبری نبود وجای شگفتی داشت علی رغم اینکه استانداری نامه ای هم به جامعه برای دعوت همکاران زده بود (البته بنا به اطلاع واصله ) حتی یک بنر ساده هم از طرف جامعه ویا کانون مازندران درمحل دیده نمی شد

با ورود خانم مولاوردی واستاندار مازندران وهیات همراه به سالن سرود وموزیک ویژه مازندرانی نواخته شد که شور وشعف خاصی درسالن ایجاد شد سالن که مملو ازجمعیت چه درسالن اصلی وطبقه بالا ودورتادورسالن خانمها وزنان نخبه وتحصیل کرده ودانشگاهی وسایر اقشار حضورداشتند جادارد از همنجا به سرکارخانم جمشیدی وخانم مجیدی وسایر همکاران ایشان خسته نباشید بگویم واقعا برای برگذاری مراسم تمام سعی وتلاش خود را انجام دادند تا مراسم هرچه باشکوهتربرگذارشود البته به نحو خوب ومفیدی برگذارهم شد

درهرصورت دراین مراسم با شکوه که استاندار مازندران ومدیر کل ارشاداسلامی استان وجناب آقای دکترباقری رئیس شورای شهر ساری وسایر مدیران حضورداشتند با وضعیت با سخنرانی خانم مولاوردی حدود ساعت یازده ونیم مراسم پایان یافت

ازسرکارخانم مولاوردی همکارسردفتر1012تهران ومعاونت محترم ریاست جمهوری درامورزنان وخانواده تقدیر وتشکرداریم وآرزوی توفیق روز افزون برای نامبرده درتمامی مراحل را خواستاریم

مدیریت وبلاگ ازهمه عزیزان که دربرگذاری این مراسم باشکوه تلاش کردند تقدیر بعمل می آورد

واززحمات همکاران گرامی جناب آقایان عادل روحی که بسیار زحمت کشیدند وعلی متولیان وطالب نادری بی نهایت سپاسگزارم