اقای الف ملکی را به آقای ب می فروشد وبا مراجعه به دفترخانه اسنادرسمی تقاضای تنظیم وانتقال سند را به آقای ب دارد ودفترخانه نیز با استعلام ازاداره دارائی وشهرداری وثبت نسبت به انتقال سند اقدام می نماید آقای الف بعد از یکسال با مراجعه به محاکم قضائی اعلام میدارد ملکی که فرخته مقداری بیشتر از آنچه که درپایان کارآمده است می باشد وبرابر ماده 355قانون مدنی ازدادگاه تقاضای فسخ معامله رادارد (ضمنا درسند تنظیمی دفترخانه اشاره ای به مساحت ویا پایان کار نشده است ) وحتی درپاسخ نامه شهرداری آمده است ملک دارای عقب نشینی می باشد 

آیا فروشنده با اوصاف فوق حق فسخ دارد یا خیر ازهمکاران واساتید حقوق تقاضا دارد چگونگی را توضیح دهند که مزید تشکراست