قابل توجه همکاران سردفترودفتریار استان مازندران

براساس تصمیمات متخذه افرادی که تمایل به ثبت نام درهیات مدیره جهت شرکت درانتخابات رادارنددرصورت دارا بودن شرایط زیر حق ثبت نام را خواهند داشت

1/ سران دفاتراسنادرسمی با8سال سابقه ودفتریاران با5سال سابقه ازتاریخ صدورحکم

2/تعداد7سردفتربعنوان عضواصلی و2دفتریاربعنوان عضو اصلی و2سردفترعضو علی البدل و1دفتریارعضوعلی البدل

ضمنا اسامی اعضای هیات اجرائی عبارت است ازآقایان کهن روز بهشهر.چشم پیام قائمشهر..مسلم زاده جویبار..نصراله زاده سوادکوه..رضاپور بابل..بیشه کلائی فریدون کنار..آقائی آمل..باطنی نور.. سلطانی نوشهر..زرعیان تنکابن

واعضای هیات نظارت عبارت است ازآقایان عسکری راد تنکابن /صادقیان رامسر/شمس نشتارود/احمدی آمل /صمدی بابلسر/رستم نزاد ساری/ مهدی پوربهشهر

ضمنا کلیه همکاران حق عضویت را به افراد فوق الذکرکه لیست ومبلغ دراختیارانان میباشد تحویل نمایند

                                              باسپاس فراوان

                                        رئیس هیات اجرائی .ساداتی