دوسال قبل سند انتقال اجرائی دریکی ازدفاتراسنادرسمی تنظیم شد وطرفین با مراجعه با دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای اقاله سند مذکور را دارند لطفا اعلام فرمائید نیاز به استعلام از اداره شهرداری ودارائی می باشد یا خیر ؟