شخصی با مراجعه به دفترخانه اسنادرسمی نسبت به اعطای وکالت نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعیان ملکی اقدام می نماید ودرمورد وکالت قید می شود هرگونه معامله اعم ازقطعی ورهنی واجاره وصلح وسایر عقود اسلامی نسبت به واحدهای احداثی درچند طبقه ...... ودرقسمتی ازوکالت اعلام می دارد درصورت احداث واحدها حق فروش ونقل وانتقال موردوکالت مقدورمی باشد 

وکیل با مراجعه به یکی ازدفترخانه اعلام می دارد چون حق فروش ونقل وانتقال تا قبل ازاحداث واحدها ازبنده سلب شده است اما درسطر اول  مورد وکالت موکل اجازه تنظیم صلح را داده تقاضای تنظیم سند صلح برای عرصه  واعیان به نسبت سه دانگ وکالت اعطاعی را می نماید ودفترخانه نیز سند صلح تنظیم ونامبرده با مراجعه به اد اره ثبت سند مالکیت برای سه دانگ صلح وسه دانگی که قبلا بنامش بود یعنی عملا ششدانگ سند دریافت میدارد 

موکل با مراجعه به دفترخانه ضمن اعتر اض به عمل سردفتر مبنی براینکه حق نقل وانتقال تاقبل از احداث واحدها را نداشته وضمنا به محاکم قضائی مراجعه وتقاضای ابطال سند را به لحاظ قسمت اخیر می نماید 

لطفا همکاران واساتید حقوق اعلام دارند 

1-آیا تنظیم چنین سندی (صلح) محل اشکال هست  یا خیر ؟

2- تکلیف سردفتر نسبت به این نوع اسنادچیست ؟