امروز شنبه مورخ 17/12/92سامانه ثبت احوال قطع شد وبه نظر می رسد از روز جمعه که به تعطیلی رفته اند برنگشته ویا اینکه ثبت احوال شنبه نیز تعطیل بود ازصبح ساعت 9 اکثر تلفنهای دفتر راجع به قطعی سامانه ثبت احوال بود وتا جائیکه به محض صدای زنگ تلفن فورا اعلام می کردیم سامانه ثبت قطع می باشد وبی جاره مردمی که امروز به دفترخانه مراجعه کرده اند چقدر عصبانی بودند 

درهرصورت تداوم این امور باعث نگرانی وسردرگمی می شودوامیدوارم حل شود