اولین همایش وگردهمایی سردفتران وبلاگ نویس روز پنچ شنبه مورخ 23/9/1390 در محل کانون سردفتران ودفتریاران تهران به همت و دعوت آقایان طباطبائی وعادلی وخانم سهرابی برگزارگردید

این جلسه که باحضور وبلاگ نویسان ازجمله خانم ها سهرابی اوراق باطله وسیدحاتمی (قسطاس )وآقایان طباطبائی 3یزد (سردفتری سرابی فریبنده)/مجتهد(صفر)تهران /موسوی گرمستانی . شعبانی .رستمیان.متولیان (دانشنامه سردفتران)/جلالی 11نی ریز(عمو)/قارداشی 1147تهران/عادلی (جامعه سردفتران مازندران)/پیرمحمدی 35قم/فتحی 244اصفهان/خادمی1 مهاباد/عبادپور(حقوق امروز .فردا)بارعی 82تهران/احمدلو 11مرند/نورمحمدی (مدیر سایت 1019)/ سلیمی (قلم سلیم) / محمد عظیمیان(مدیر سایت)و این جانب ساداتی 341ساری (ندای قلم)وهمچنین میراب زاده از انفورماتیک کانون ومیراب زاده مشاور رسانه ای کانون و سایرهمکاران ازساعت 10صبح شروع گردید

همکاران درخصوص چگونگی وضرورت استفاده از وبلاگ به لحاظ عدم دسترسی به سایر رسانه هابحث وتبادل افکارنمودنند وهر یگ از وبلاگ نویسان درچند دقیقه مطالب بسیار خوب ومناسبی رافرمودند لذا جلسه باحضور آقایان دشتی اردکانی ریاست محترم کانون وآقاصفری نایب رئیس محترم کانون پس از چند دقیقه راجع به مسائل مربوط به مجازی وارد حال وهوای دیگری شد بخصوص بعد ازتنفس که به خاطر نماز ونهار داده شدهمکاران بصورت چهره به چهره وبصورت پرسش وپاسخ بسیار بانشاط وحتی انتقادی دنبال شد وجلسه بعدازظهر بسیاری از پرسشهای همکاران توسط آقای دشتی وآقاصفری پاسخ داده شد که جادارد از حوصله ومساعدت نامبرده گان تقدیر وتشکر بعمل میایددرنهایت مقررشداین نوع گردهمایی بصورت گسترده وبادعوت از سایر همکاران درعرصه وبلاگ نویسی تداوم داشته باشد