با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص ارسال آمار وتصویر وکالتنامه های (بلاعزل) به اداره دارائی وانعکاس مطلب در وبلاگ اینجانب تحت عنوان ناکارآمدی بند ج قانون تسهیل تنظیم اسناد دردفاتر اسنادرسمی  وهمچنین وبلاگ برخی ازهمکاران وسایتها وخبرگزاریها منجر به تماسهای متعدد ازناحیه همکاران شده که به اطلاع همکاران عزیز می رساند 

فرایند تصویب قانون هنوز نهائی نشده وموضوع ازطریق برخی ار دوستان همکار درحال پیگیری است وپس از تائید شورای نگهبان وانتشار ودرج در روزنامه رسمی به اطلاع خواهد رسید