درپی سئوالات مکررتعدادی ازهمکاران درخصوص احتمال تمدید ثبت نام وسایر مسائل مربوط به انتخابات مراتب زیر را به اطلاع همکاران سران دفاترودفتریاران میرساند

1/زمان تعیین شده برای ثبت نام همان 30/9/90خواهد بود وغیرقابل تمدید است

2/تمامی همکاران حتی اعضای هیئت مدیره تاپایان مورخ 30/9/90مکلفند مدارک وتقاضای کتبی خود رابه اعضای هیئت اجرائی ویا هیئت نظارت معرفی شده ویا به اینجانب تحویل نمایند

3/همکارانی میتوانند درانتخابات (رای دهنده ویاکاندیدا)شرکت نمایند که حق عضویت (مبلغ سی هزارتومان برای سردفتروپانزده هزارتومان برای دفتریار)راپرداخت نموده باشند

ازکلیه عزیزان وهمکاران چنانچه سئوالاتی ومسائلی درخصوص انتخابات دارند بااینجانب تماس تااطلاعات دراختیارشان قرارگیرد

                                                          باسپاس

                                           رئیس هیئت اجرای انتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران

                                                استان مازندران      ساداتی کردخیلی