دیروز وامروز پوز و وی پی ان قطع بود وشد ماکه رفتیم ددر وبرای اینکه جنگ اعصاب با ارب خودمان که همان مردم باشند نداشته باشیم تا حقوقمان هم بعد از سیستم قطع نشود زدیم بیرون دفتر وحدودساعت 13/30 مراجعه کردم که دیدم جنگ اعصاب ادامه دارد وجالب اینکه آقای ارباب میگفت بچه من که دوم ابتدائی است به راحتی کامپیوتر بلد است وتاکنون سند مراتنظیم می کرد شما یک مشت بی سواد جمع شدید واسم خود را گذاشتید سردفتر ومی گوئید تحصیل کرده هستیم 

 ما هم بخاطر اینکه به دستگاه پوز و وی پی ان وسیستم بر نخور واز ما دلگیر نشود ضمن پوزش از آقای ارباب مدارکش را تحویل دادیم تا با عجله به دفتر دیگری مراجعه کند 

این است سیستم پیشرفته که آقایان با طراحی این سیستم رشد کرده وپستهای بهتری می گیرند البته نمی گوئیم برکنارشدند البته اشتباه و توبه کردم جابجا شدند این را گفتم تا روزنامه ببخشید وبلاگم را نبندند