جلسه روز دوشنبه دردفترخانه 143بابلسر دفتر جناب اقای ساسان صمدی باحضور اعضای هیات اجرائی ونظارت وهمچنین آقایان عادلی ازچالوس .شعبانی ازساری .مهدوی ازبابل اعضای هیات مدیره ازساعت 17شروع وتاساعت 20 ادامه داشت وبه قرارزیر اتخاذ تصمیم گردید

1/زمان انتخابات همان 7/11/90 تاکید شد

2/شروع رای گیری ساعت 9صبح وپایان رای گیری ساعت 15 همان روز تعیین گردید

3/پذیرائی ازهمکاران به صرف ناهارخواهد بود

4/مبلغ 300000ریال برای سردفترو150000ریال برای دفتریارتعیین گردید که توسط اعضای هیت اجرائی ویا هیت نظارت برای هرشهرستان تحویل وهمراه بالیست که به امضای همکاران (پرداخت کننده)رسیده است تسلیم رئیس هیت اجرائی گردد

5/مقررگردید مهلت ثبت نام تاتاریخ 5/10/90تمدید گرددبنابراین مهلت اخذ مدارک نیز تاپایان روز مذکورخواهد بود

6/جلسه بعدی دردفتر اقای باطنی دفتر303نوریکشنبه مورخ 4/10/90ساعت 16 برگزارمیشود

7/ مقررشد مجموعه ای ازشرح وظایف هیات اجرائی ونظارت همراه باشرایط انتخابات توسط رئیس هیات اجرائی انتخابات تهیه ودراختیار همکاران قرار گیرد

 

                                                   باسپاس

                        رئیس هیات اجرائی انتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران

                     استان مازندران            ساداتی کردخیلی