انسان مجموعه ای از آنچه دارد نیست --   بلکه مجموعه ای است  از آنچه ندارد ومی تواند داشته باشد 

ازهمکارعزیز جناب شکوهی سردفتر محترم 18مهاباد 

بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیراست که برما می گذرد

من بیش از هرچیز اعتقاد دارم که آنچه سرنوشت مارا تعیین میکند شرایط زندگیمان نیست 

بلکه تصمیم های ماست