حال که شوق دیدار رسیده است حرکت به سمت دیار امیر کبیر درشهرستان اراک شروع شده است طبق قرار قبلی اینجانب همراه با جناب شعبانی وجناب متولیان از وبلاگ وزین دانشنامه سردفتران راس ساعت 15 حرکت خواهیم کرد بی صبرانه منتظر عزیزان درعرصه مجازی درحوزه دفاتراسنادرسمی خواهیم بود 

مراسم افتتاحیه روز پنج شنبه در سالن پارس واقع دردروازه تهران شهرستان اراک برگزارخواهد شد 

به امید دیدار ساداتی کردخیلی