بازهم سرویس ثبت احوال دچار اختلال شد وامروز شنبه 27/2/1393را سازمان ثبت احوال تعطیل اعلام نمود وتمامی همکاران درپی بحث وجدل با سامانه وکامپیوتر (ببخشید رایانه ) واینترنت وارباب رجوع کاری ازپیس نبردند چون تمامی اختیارات درطول دوران تحصیلی ازابتدائی - راهنمائی - دبیرستان ودانشگاه را به یک کلید یا همان دکمه سپرده اند تا اگر دلواپس شد به کار آید واین است علم وتوسعه والکترونیک به شیوه ایرانیان واین است نتیجه مصوبات وتصمیمات بدون کارشناسی چون برایشان مهم نیست مردم چه الفاظی را درچنین حالتی بکارمی برند وچه توهینهایی را نثار میکنند 

البته این شیوه زمانی تکمیل می گردد که فردا سامانه سازمان ثبت قطع باشد وپس فردا اینترنت قطع باشد وروز بعد هم برق قطع باشد 

آیا وقت آن نرسیده است مسئولین ذیربط درجهت رفع موانع اقدامی بعمل آورند ازهمکاران تقاضا می شود با اعصابی به هم ریخته بروند منزل آنجا سنگ صبورهم باشند تا فردا خدا بزرگ است