جلسه هیات اجرائی انتخابات جامعه سردفتران ودفتریارن استان مازندران درساعت 17روزیکشنبه مورخ 4/10/1390واقع درشهرستان نور دفترخانه 303 دفترآقای باطنی به نشانی نور میدان امام جنب شهرداری طبقه فوقانی بانک تجارت برگزارمیگردد

موضوع جلسه

1/چگونگی پیشرفت روند انتخابات

2/ گزارش هریک ازاعضا نسبت به شرایط پیشرفت

3/ رفع موانع احتمالی

4/ سایرموارد

 

                                              رئیس هیات اجرائی

                                                     ساداتی