به تجمل وزیاده جویی عادت ندرایم

مارا با راه ورسم ساده بار آورده اند

 

نفرت همان خشم وغضب است که روی هم انباشته شده است