زنگ تلفن دفتر به صدادرآمد وصدای آن طرف خط با نرمش خاصی مبنی براینکه از ---- نهاد --- تماس می گیرم وقصد دارم دراین مرحله تعداد 10دستگاه خودرو --- را منتقل نمایم وتعویض پلاک خودروها انجام پذیرفت ودرنظر است سند رسمی را بنام افراد که همراه با اصول اسنادخدمتتان می آوریم منتقل نمایم ولطف کنید بفرمائید هزینه هریک اعم ازحق ثبت وحق تحریر ومالیات نقل وانتقال وارزش افزوده واحتمالا سایر هزینه های دیگر چه میزان می شود واینکه متعلق به فلان نهاد انقلابی است تخفیفات لازم را لحاظ بفرمائید بنده هزینه ها را محاسبه ودرتماس بعدی که انجام داده بود به عرض رساندم بعد از نیم ساعت تماس مجدد گرفت که شماره حساب را اعلام کنم وبنده نیز یک شماره حسابی که حدود 4سال فعال نبوده را اعلام داشتم

این جانب  که هرماه بیش از 12الی 15 سند ماشین تنظیم نکرده بودم با شنیدن این خبر شوکه شدم وحسابی شادمان که دارم رکورد می زنم وسری تو سرا درمی آورم وقرار است لیست ارسالی به مراجع مورد نظر برای خودرو 2الی 3صفحه ای شود وخوشحال وسرمست ازاین تخیلات که ناگهان مجدد تماس گرفته شد که آقا تمامی مبلغ آماده هست فقط لطفا همکارمان که برای انتقال سند مراجعه می کند معطل نشود چون نهاد -----فلان بود ونمایندگی داشت ازاین بابت خوشحال بودم چنانچه تعداد اسنادخودراین دفتر  برای اولین بار مرزهارا درنوردد ودرکنار برخی قرار گیرد نگران نبودم که بگویند فلانی اسناد شیرین وبا افتخار سفید امضا گرفته است وازاین رو خیالم راحت بود

چند دقیقه نگذشته بود که طرف اعلام داشت لطف کنید به باجه بانک مراجعه کن وشماره خودرا وارد کن واین دکمه را بزن وآن کار را انجام بده تا فورا پول به حساب شما وارد شود به وی تذکردادم درچنین حالتی پول ازحساب بنده خارج می شود ایشان با آن سخن نرمشی خود اظهارداشتند این سیستم جدید الکترونیکی است وچون شما آشنائی ندارید نمی توانید وارد شوید واین کار را انجام دهید بلافاصله وبه فاصله حداکثر 5دقیقه ما تمام وجه را به حساب شما واریزمی کنیم

متوجه شدم مسیر کلاهبرداری ازاین راه هموارمی گردد فورا با نهاد مربوطه تماس گرفتم که اساس موضوع را منکرشدند فورا موضوع را به مراجع مربوطه اعلام داشتم  که گفتند هم شماره حسابی که اعلام شده متعلق به آن شخص نیست وهم این طرف مدت زیادی است که با روشهای مختلف کلاهبرداری می کند وتعدادی ازهمکاران را نیز ازاین طریق موردلطف قرارداد

هرچند تعداد اسناد خودرو ی اینجانب با قدرت تمام درجایگاه خود قراردارد ولی باعث شد هوشیارترباشیم لذا لازم است همکاران به هوش باشند تا خدای ناکرده گرفتار دام الکترونیکی جدید ویا شیوه جدید کلاهبرداری نشوند