وجدان تنها محکمه ای است که نیاز به قاضی ندارد

 

مهم این نیست که درکجای جهان ایستاده ایم

مهم این است که درچه راستایی گام برمی داریم