درتنظیم اسنادانتقال اجرائی چه ازطریق محاکم قضائی وچه ازطریق ثبت آیا تنظیم اطلاعنامه فسخی مبنی برفسخ سند رهنی سپس انتقال ضرورت دارد یا خیر ؟ به لحاظ اینکه برای برخی ازهمکاران به دلیل عدم تنظیم اطلاعنامه مذکور مشکلاتی بوجود آمده لذا ازهمکاران وصاحبنظران تقاضا دارم استدلال ومستندات خودرا بیان فرمایند