بسیاری از آرزوهایمان را می توانیم با نشان دادن توانمندی خویش به آسانی بدست آوریم

 

 

انسان همان چیزی است که باوردارد چراکه ذهن ما جایگاهی است که درآن وجود با جهنم را به بهشت وبهشت را به جهنم بدل می سازد

همکارگرامی شکوهی ازمهاباد