نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد          ودیگران گرفتار نمای بیرونی آن می شوند

 

هیچگاه امیدکسی را ناامید نکن            شاید امید تنها دارایی اوباشد